Οι έρευνες του ΣΔΟΕ συνεχίζονται: Στο στόχαστρο γιατροί, δικηγόροι, πλαστά τιμολόγια

428

Η αντιπαραβολή των φορολογικών δηλώσεων με τις τραπεζικές καταθέσεις βγάζει «λαβράκια» όπως μαρτυρούν τα στοιχεία από τους ελέγχους που ολοκλήρωσε το ΣΔΟΕ τον Απρίλιο.

Δικηγόροι, γιατροί, εταιρίες, κ.α., πιάστηκαν στα δίχτυα των ελέγχων αυτών καθώς τα εισοδήματα που εμφάνιζαν στις φορολογικές τους δηλώσεις δεν δικαιολογούσαν την μεγάλη αύξηση των τραπεζικών τους καταθέσεων. Για πολλούς η διαφορά εισοδημάτων και καταθέσεων ανέρχεται σε μερικά εκατομμύρια ευρώ (υπέρ των καταθέσεων) και θα κληθούν τώρα να πληρώσουν το φόρο τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις που προβλέπει η νομοθεσία

Ειδικότερα οι χαρακτηριστικότερες των περιπτώσεων για τις οποίες ολοκληρώθηκε ο έλεγχος από το ΣΔΟΕ τον προηγούμενο μήνα είναι οι ακόλουθες:

Περιφερειακή Δ/Νση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής-Αιγαίου

 • Δικηγόρος, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία και με αυτό τον τρόπο απέκρυψε εισοδήματα 802.810,76 ευρώ. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
 • Δικηγόρος, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία και με αυτό τον τρόπο απέκρυψε εισοδήματα 277.515,60 ευρώ. Η διαπίστωση έγινε με τον ίδιο τρόπο όπως και στον προηγούμενο φορολογούμενο..
 • Ξενοδοχειακή επιχείρηση, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 590.387,36 ευρώ υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Η διαπίστωση επίσης έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές της δηλώσεις.
 • Επιχείρηση, που δραστηριοποιείται στον τομέα του χονδρικού εμπορίου τροφίμων και οπωρολαχανικών, καταχώρησε σε 875 περιπτώσεις, αγορές χωρίς δικαιολογητικά στο Βιβλίο ισοζυγίου, συνολικής αξίας 6.796.244,25 ευρώ.
 • Τέσσερις επιχειρήσεις έλαβαν παράνομα φορολογικά στοιχεία (εικονικά) με σκοπό την μη απόδοση του ΦΠΑ και την μείωση του φορολογητέου εισοδήματος. Το ύψος των ανύπαρκτων συναλλαγών ανέρχεται σε 1.002.448,20 ευρώ.
 • Τρεις επιχειρήσεις εξέδωσαν σωρεία πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων συνολικού ύψους 1.847.175,50 ευρώ.

Ειδική δ/νση ελέγχου εθνικών και κοινοτικών δαπανών και καταπολέμησης απάτης και διαφθοράς

 • Ιατρός, προσαύξησε την περιουσία του κατά τα έτη 2001 έως 2010 κατά 1.194.988,66 ευρώ χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Και στην περίπτωση αυτή η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
 • Φυσικό πρόσωπο, μέλος Νομικού Προσώπου, προσαύξησε την περιουσία του κατά τα έτη 2008 και 2009 κατά 718.459,44 ευρώ χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης.
 • Εταιρεία εκμετάλλευσης ακινήτων, δεν εξέδωσε για τις χρήσεις 2008 έως 2012, 1069 φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 617.978,59 ευρώ, ενώ για τις χρήσεις 2008 και 2009 εξέδωσε 8 αθεώρητα φορολογικά στοιχεία από είσπραξη ενοικίων συνολικής αξίας 21.411,60 ευρώ.
 • Επιχείρηση εμπορίας προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογίας και ειδών Η/Υ, εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 8.342.447,33 ευρώ, ενώ ζήτησε και έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 7.426.657,26 ευρώ.

Σε οργανωμένες περιπτώσεις φοροδιαφυγής η σύσταση μιας επιχείρησης γίνεται με απώτερο σκοπό τη διακίνηση εικονικών φορολογικών στοιχείων (μέσω της έκδοσης ή λήψης) σε υπαρκτές επιχειρήσεις. Η χρήση εικονικών φορολογικών στοιχείων, αποσκοπεί στην αύξηση της αξίας των εισροών και κατά συνέπεια την μείωση του Φ.Π.Α. που αποδίδεται στο δημόσιο, καθώς και στη μεταβολή των αποτελεσμάτων της επιχείρησης ως προς τη φορολογία εισοδήματος.

 •  Επιχείρηση εμπορίας προϊόντων και υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 175.000,00 ευρώ.
 • Ανώνυμη εταιρεία, που δραστηριοποιείται στο χώρο των τουριστικού και ξενοδοχειακού τομέα, δεν απέδωσε ασφαλιστικές εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία συνολικής αξίας 4.621.396,27 ευρώ, ενώ δεν απέδωσε τέλη υπέρ τρίτων και λοιπών φορολογιών και Φ.Μ.Υ. συνολικής αξίας 497.560,11 ευρώ.
 • Ανώνυμη εταιρεία κατασκευής αλουμινίων, δεν απέδωσε ασφαλιστικές εισφορές στο Ι.Κ.Α. συνολικής αξίας 160.160,99 ευρώ. Επίσης δεν είχε υποβάλει περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. για το Δεκέμβριο 2010 συνολικής αξίας 65.887,59 ευρώ, πράγμα που έκανε μετά τον έλεγχο.

Περιφερειακή Δ/Νση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Κεντρικής & Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

 • Φυσικό πρόσωπο, με αντικείμενο εργασιών την εμπορία επίπλων, προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 659.424,86 ευρώ χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή ή την αιτία προέλευσης. Και στην περίπτωση αυτή η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
 • Φυσικό πρόσωπο, επιχειρηματίας καφέ-μπαρ προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 492.992,13 ευρώ χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή ή την αιτία προέλευσης.
 • Συνταξιούχος προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 438.517,64 ευρώ χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή ή την αιτία προέλευσης όπως προέκυψε από τον έλεγχο των τραπεζικών τους καταθέσεων
 • Φυσικό πρόσωπο χρησιμοποίησε ευάλωτο άτομο προκειμένου να καλύψει δικές του συναλλαγές με εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 675.717,52 ευρώ. Κατ’ αυτό τον τρόπο δεν απέδιδαν ΦΠΑ και απέκρυπταν ισόποσα καθαρά κέρδη. Πρόκειται για συνήθη πρακτική φοροδιαφυγής αφού η είσπραξη των φόρων και των προστίμων από τα πρόσωπα αυτά είναι αδύνατη, αφού στερούνται εισοδήματος και περιουσίας. Βεβαίως στις περιπτώσεις αυτές οι κυρώσεις επιβάλλονται τόσο στον φερόμενο ως εκδότη του στοιχείου, όσο και στον υποκρυπτόμενο, που είναι υπαρκτός.
 • Τρεις επιχειρήσεις έλαβαν παράνομα φορολογικά στοιχεία (εικονικά) με σκοπό την μη απόδοση του ΦΠΑ και την μείωση του φορολογητέου εισοδήματος. Το ύψος των ανύπαρκτων συναλλαγών ανέρχεται σε 3.971.015,41 ευρώ.
 • Έξι επιχειρήσεις έλαβαν μερικώς εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.924.488,90 ευρώ.
 • Λαθρεμπορία τσιγάρων- 130.706 κούτες των 10 πακέτων διαφόρων εταιριών – από φυσικό πρόσωπο, ανεπάγγελτο, με διαφυγόντες δασμούς και φόρους 4.461.201,14 ευρώ. Επίσης από έρευνα της Υπηρεσίας ανακαλύφθηκαν σε ισόγεια αποθήκη και κατασχέθηκαν ως προϊόν λαθρεμπορίας 796 φιάλες των 0,7 λίτρων διαφόρων οινοπνευματωδών ποτών. Ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία και ο δράστης οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.

Περιφερειακή δ/νση δίωξης οικονομικού εγκλήματος Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

 • Τρεις αγρότες του ειδικού καθεστώτος έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία για παράνομη επιστροφή Φ.Π.Α. συνολικής αξίας 662.115,00 ευρώ.
 • Εκατόν εξήντα δύο φορολογούμενοι συμπεριέλαβαν στις φορολογικές τους δηλώσεις εικονικές – πλαστές αποδείξεις είσπραξης ποσών δωρεών προς Ιερούς Ναούς, προκειμένου να τύχουν μείωσης της φορολογίας. Το συνολικό ύψος των πλαστών-εικονικών αποδείξεων ανέρχεται στο ποσό των 610.650,00 ευρώ.

Περιφερειακή Δ/Νση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου Και Νοτίων Ιονίων Νήσων

 • Μεσίτης ακινήτων, για τις χρήσεις 2000 έως 2002 προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 8.514.860,60 ευρώ όπως προέκυψε από τον έλεγχο των τραπεζικών τους καταθέσεων, χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή ή την αιτία προέλευσης.. Επίσης δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 553.966,63 ευρώ.
 • Φυσικό πρόσωπο, χωρίς επαγγελματική ιδιότητα, προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 3.866.144,90 ευρώ, χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή ή την αιτία προέλευσης όπως προέκυψε από τον έλεγχο των τραπεζικών του καταθέσεων
 • Φυσικό πρόσωπο, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 157.666,00 ευρώ υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος σύμφωνα με τα όσα προέκυψε από την έρευνα των τραπεζικών του καταθέσεων.
 • Εργολάβος – μηχανικός δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία και απέκρυψε εισοδήματα ύψους 4.160.815,04 ευρώ υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις. Επίσης υπέβαλε ανακριβή δήλωση μεταβίβασης συνολικής αξίας 239.340,37 ευρώ.
 • Επιχείρηση κατασκευής μηχανημάτων εξέδωσε σωρεία εικονικών φορολογικών στοιχείων για τη χρήση 2006 συνολικής αξίας 14.332.141,87 ευρώ, ενώ για τις χρήσεις 2007 έως 2009 έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 12.042.296,10 ευρώ.
 • Τρεις επιχειρήσεις έλαβαν παράνομα φορολογικά στοιχεία (εικονικά) συνολικής αξίας 455.474,80 ευρώ.
 • Τέσσερις αγρότες ειδικού καθεστώτος έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 251.830,90 ευρώ.
 • Επιχείρηση προώθησης τραπεζικών προϊόντων εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 138.543,00 ευρώ.
 • Περιφερειακή δ/νση δίωξης οικονομικού εγκλήματος Κρήτης
 • Εργολάβος, προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 304.575,00 ευρώ χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή ή την αιτία προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
 • Μεσίτης ακινήτων προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 303.376,00 ευρώ χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή ή την αιτία προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
 • Επιχείρηση εκσκαφών και γεωργικών επιχειρήσεων εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 389.200,00 ευρώ.
 • Επιχείρηση γενικών κατασκευαστικών εργασιών έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 239.040,00 ευρώ.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών το Σ.Δ.Ο.Ε. συνεχίζει με αμείωτη ένταση τις έρευνες για την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος, της απάτης και της διαφθοράς σε στόχους που επιλέγονται με μεθόδους ανάλυσης κινδύνου, αξιοποιώντας το πλήθους των πληροφοριών που διαθέτει και οι οποίες έχουν ήδη ταξινομηθεί και συσχετισθεί.