Ελλάδα ώρα μηδέν! Χρηματοδότηση ή χρεοκοπία αποφασίζει το Eurogroup!

436
ÃåíéêÞ Üðïøç áðü ôçí Óýíïäï ÊïñõöÞò ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò óôéò ÂñõîÝëëåò, ÂÝëãéï, ÐÝìðôç 16 Óåðôåìâñßïõ 2010, ìå êåíôñéêÜ èÝìáôá ôéò åîùôåñéêÝò ó÷Ýóåéò ôçò Å.Å êáé ôçí ïéêïíïìéêÞ äéáêõâÝñíçóç. ÄåîéÜ ç åðéêåöáëÞò ôçò ÊÅÐÐÁ, ÊÜèñéí ¶óôïí óõíïìéëåß ìå ôïí Ðñùèõðïõñãü Ãéþñãï ÐáðáíäñÝïõ, 2ïò äåîéÜ. (EUROKINISSI // Åëåýèåñç ç ÷ñÞóç ãéá ìç åìðïñéêïýò óêïðïýò. Íá áíáöÝñåôáé ùò ðçãÞ ôï Óõìâïýëéï ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò.)

Δεν έχει τελειώσει τίποτε. Η διαπραγμάτευση κορυφώνεται, αλλά η χώρα όπως όλα δείχνουν δεν πάει σε αυτό το Eurogroup για μια τυπική διαδικασία. Αντίθετα τα προβλήματα είναι πολλά και ουσιαστικά η Αθήνα πιέζει για μια πολιτική απόφαση ώστε να ξεκλειδώσει η χρηματοδότηση από την ΕΚΤ και να αποφευχθεί ένα ατύχημα που θα έχει ανυπολόγιστες συνέπειες.

Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή η χώρα δεν έχει τα χρήματα για να μπορέσει να αποπληρώσει και το ΔΝΤ αύριο και τους μισθούς και τις συντάξεις σε δύο εβδομάδες.

Έτσι αναζητά μια διατύπωση στο κείμενο συμπερασμάτων του Eurogroup που θα επιτρέψει στην ΕΚΤ να ξεκλειδώσει τη χρηματοδότηση έτσι ώστε να μπορέσει η χώρα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της εντός και εκτός συνόρων.

Ενώ στο εσωτερικό διακινούνται ξανά τα τελευταία 24ωρα σενάρια που μιλούν για δημοψήφισμα εκτός συνόρων κυκλοφορεί το σενάριο συμφωνίας του στιλ take it or leave it. Με λίγα λόγια φαίνεται ότι από την πλευρά των εταίρων και δανειστών υπάρχει συμφωνία, ένα προκάτ κείμενο, το οποίο θα πιέσουν την κυβέρνηση να υπογράψει για να λάβει την πολυπόθητη χρηματοδότηση.

Από την πλευρά του Μαξίμου, όπως τονίζει το newsit.gr, υπογραμμίζεται ότι δεν πρόκειται να υπάρξει υποχώρηση στις βασικές κόκκινες γραμμές. Έτσι λέγεται ότι η Αθήνα συμφωνεί σε έναν ΦΠΑ στο 15% με 16^ αλλά όχι σε ενιαίο συντελεστή κοντά στο 18% με 19% ώστε να μην υπάρξει δημοσιονομικό κενό όπως λένε Βρυξέλλες και ΔΝΤ.

Ανάλογη είναι η γραμμή σε Ασφαλιστικό και εργασιακά με τον Α. Τσίπρα να επιχειρεί να λάβει μια πολιτική θετική απόφαση έτσι ώστε να δοθεί χρόνος στην Ελλάδα να συνεχίσει τις διαρθρωτικές κινήσεις χωρίς την πίεση της οικονομικής ασφυξίας.

athensmagazine.gr